ΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μενού Ικανοτήτων

Περισσότεροι από 30 τομείς ικανοτήτων σε 6 μεγάλες γνωστικές ενότητες , θέματα .Προσπαθήσαμε να καταστήσουμε τα «βασικά» θέματα , γνωστικές ενότητες , στο μενού κατάρτισης. Στην οριζόντια γραμμή τα διδακτικά μας μέσα , τα παιχνίδια , προσανατολίζονται να αναπτύξουν τους τομείς ικανότητας που κατά την γνώμη μας είναι απαραίτητοι ή ως βασικές γνώσεις (για παράδειγμα η ανάγνωση και η γραφή) ή ως βασικά μαθήματα (όπως η μουσική και οι φυσικές επιστήμες) ή ακόμη «γνώσεις» που θεωρούμε ότι είναι χρήσιμες μόνον και σαν γνωστική επεξεργασία (για παράδειγμα το coding). Σε κάθετη κατεύθυνση τα διδακτικά μας μέσα εμφανίζουν την ένταση της κάθε γνώσης που αναπτύσσεται , δηλαδή τον συνδυασμό νοηματικής και ικανότητας που διδάσκουν , μας κάνουν να καταλάβουμε το νόημα την δομή και τις ικανότητες που αναπτύσσουμε .

Τέλος το μενού είναι διαφόρων ειδών: Ο διδακτικός εξοπλισμός , τα παιχνίδια μας , αγκαλιάζει ανθρωπιστικούς, επιστημονικούς, εκφραστικούς, κοινωνικούς ή άλλου τύπους τομείς και πλησιάζουν το παιδί σε κάθε θέμα με διαφορετικό τρόπο, με περισσότερα σημεία αναφοράς και ακολουθώντας περισσότερες μορφές νοημοσύνης.

Πολλαπλές νοημοσύνες

Δεν υπάρχει μόνο μία μορφή νοημοσύνης !Η Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Howard Gardner μας εξηγεί την φύση του ανθρωπίνου μυαλού και ταυτόχρονα μας μιλά για τις ανάγκες του ατόμου. Κάθε άτομο πρέπει να γίνεται σεβαστό και να μελετά υπό τον όρο να μπορεί να μαθαίνει με βάση τις κλίσεις και το ταλέντο του. Είναι επομένως απαραίτητο να εντοπίσουμε το διανοητικό προφίλ κάθε παιδιού σε πρώιμη ηλικία και να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ιδιότητα για να κάνουμε τις κατάλληλες παιδαγωγικές επιλογές. Για το σκοπό αυτό η επιθυμητή εκπαίδευση δεν είναι προκαθορισμένη αλλά προσαρμοσμένη διδακτική μέθοδος που αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες και αβέβαιες μελλοντικές γνωστικές ανάγκες . Διευκολύνει την κατανόηση των βασικών θεμάτων και την γνώση διάφορων πολιτιστικών τομέων ώστε το άτομο να μπορεί σιγά σιγά να οικοδομίσει την προσωπική του γνώση με αυτονομία και να επιλέξει συνειδητά τα πλαίσια της γνώσης του.